Bosák Nándor püspök atya: „A Szentlélek tüzével és irányításával menjünk tovább!”

Bosák Nándor nyugalmazott püspök atya mutatott be hálaadó szentmisét május 23-án, pünkösdvasárnap a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban, amikor az általa 25 évvel ezelőtt alapított, a papi- és szerzetesi hivatásokért imádkozó Serra Közösség működésének negyedszázados jubileumát ünnepeltük egyházközségünkben. A szentmisén a püspök atyával szolgált Csordás Gábor atya, a társszékesegyház plébánosa. 

Az ünnepi szentmise kezdetén Csordás Gábor plébános köszöntötte Bosák Nándor nyugalmazott püspököt. Köszöntőjében kiemelte, a püspök atya számára nagy jelentőséggel bír, hogy főpásztori szolgálata idején nem csökkent a papok létszáma, melyben vélhetően nagy szerepe volt az általa életre hívott Serra Közösség és a hívek támogató imáinak.

Ünnepi szónoklatában püspök atya pünkösd történeti hátteréről, annak magyarázatáról tanított:

Amikor tíz nappal ezelőtt ünnepeltük Jézus mennybemenetelét, az apostolok szomorúsággal néztek Jézus után, aki eltávozott előlük. De megfogadták Jézus tanácsát, hogy menjenek Jeruzsálembe és várják a Szentlelket, aki majd teljessé tesz bennük mindent, amit ő adott és tanított nekik. Az apostolok napról-napra összegyűltek és várták a Szentlélek kiáradását, ami aztán pünkösd napján megtörtént. Ahogy a Szent Olvasmány elmondta, együtt voltak, együtt imádkoztak, és akkor történt meg az, amit Jézus ígért, amit csodának, de legfőképp isteni megerősítésnek tekinthetünk. Szélzúgás hallatszott, ami sok embert összegyűjtött a ház elé, ahol az apostolok voltak. Az apostolok feje fölött pedig megjelentek a jelek, az égő láng, és a Szentlélek eltöltötte, elárasztotta őket. Az apostolok pedig kimentek és hirdetni kezdték Jézus evangéliumát, úgy amint azt Jézus megparancsolta nekik. Ez a pünkösdi ünneplésünk történelmi alapja. Így történt és így indult el az igehirdetés, így indult el az Egyház szervezése, így indult el az Egyház élete.

Mert a Szentlélek nem csak az apostolokat töltötte el erővel, isteni tűzzel, hanem ugyanaz történt azokkal az emberekkel is, akik hallgatták az apostolok szavait. A Szentírás megjegyzi, hogy különböző nyelvű emberek voltak ott, és amikor az apostolok beszéltek, mindenki megértette, úgy mintha a saját nyelvén beszélt volna. Az apostolok nem voltak nyelvtudósok, akik minden nyelven tudtak beszélni, de tudtak a Szentlélek nyelvén beszélni, és a Szentlélek elárasztotta a hallgatóit is, hogy megértsék, amit az apostolok tanítottak. Ez a megértés, ez a találkozás, hogy az apostolok Krisztus üzenetét, ajándékát hozzák, az emberek pedig elfogadják, és azt kérdezik tőlük, hogy: Testvérek, mondjátok meg, hogy mit tegyünk? S az apostolok megmondják nekik: Keresztelkedjetek meg! Szakítsatok a bűnös élettel, és kövessétek Jézus tanítását! Ez pünkösd ünnepe, pünkösd ünnepének a csodálatos ajándéka.

De pünkösd nem csak egy ünnep, nem csak emlékezés egy rendkívül nagy dologra. A pünkösd állandó jelenlét az Egyházban, mert a Szentlélek azóta is mindig jön, mindig közelít bennünket, mindig velünk van, és mindig eláraszt bennünket isteni erejével. Az egyház nem csak az evangéliumot hirdeti, ahogy az apostolok tették, hanem a szentségeivel, szertartásaival, imádságaival, a Szentlélek erejével hirdeti és éli azt, amit az Úr Jézus tanított és adott neki. Éppen ezért pünkösdkor nem csak az Egyház születését, hanem az egyház mindennapi keresztény életét, Istenből táplálkozó életét ünnepeljük.

A Szentlélek mindannyiunkat összefog és összegyűjt abban a nagy, szent közösségben, amelyet Jézus alapított. Amikor megkeresztelnek bennünket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében keresztelkedünk meg. Amikor megbérmálkozunk, a Szentlélek jelét kapjuk az életünkbe. Vagyis keresztény életünk minden mozzanata, amit hallunk, amit tanulunk, és a következtetést, amit ebből le tudunk vonni, hogy mit tegyünk, azt a Szentlélek végzi és működteti bennünk. A Szentlélek a mi keresztény életünknek az éltető ereje és éltető forrása.

De hogyan vezet, és hogyan működik a Szentlélek? A Szentlélek pünkösdi eljövetelekor szélzúgást hallottak, de nem a szélzúgás maga volt a Szentlélek, hanem ez volt a Szentlélek jelzése, hogy amit elvégzett az apostolok lelkében, az olyan, mint a szél zúgása, ereje. Kitisztítja a légkört, a levegőt, hogy tiszta levegő jusson az emberek lelkébe. Tűznyelvek jelentek meg, lángok jelentek meg az apostolok feje fölött, de nem tűz a Szentlélek, hanem az a lelki tűz, az a lelki ihlet, ami az apostolokat megváltoztatta és a félénk, a bizonytalan, gyámoltalan apostolokat egyre bátrabbakká tette, akik aztán bátran álltak ki az emberek elé és bátran követték Krisztust, még életük árán is. Ez a Szentlélek ereje.

Az emmauszi tanítványok, amikor hallgatták Jézus szavait az úton, azt mondták: Lángolt a szívünk, amikor hallgattuk a szavait. Ezt a szívbéli lángolást, ezt a mélységes vallásos érzést a Szentlélek váltja ki a lelkünkből. A Szentlélek az, aki láthatatlanul, de Isten erejével alkalmassá tesz bennünket arra, hogy megértsük Jézus tanítását, és legyen bátorságunk nyomába lépni, követni és kitartóan azon az úton járni, amelyen Jézus vezet és irányít bennünket.

A járvány idején egyre többet beszélnek arról, hogy nem lehet úgy tovább menni, nem lehet úgy tovább élni, mint a járvány előtt, mert ha elmúlik Isten kegyelméből ez a járvány, akkor sem a régi életünket kell újraformálni, hanem le kell szűrni a gyümölcseit ennek a próbatételnek, hogy aztán odaadóbban, tisztábban, emberibben tudjuk követni életünkben Isten útját. Ha elgondolkodunk, bevallhatjuk magunknak, hogy nem vagyunk mi rosszak, nem vagyunk hitetlenek, hanem csak a mindennapi életünkben beszürkül bennünk az istenkövetés, az Isten szolgálata. Az önzés, a magunk érdeke, a magunk szempontja elébe kerül az Isten dolgának, és bizony a felebaráti szeretet is próbára tett bennünket a járvány idején. A Szentlélek megújulása azt hozhatja nekünk is, hogy ha hagyjuk, kitisztítja, kifújja az életünkből a közömbösséget, a lustaságot a nemtőrődömséget, az önzést és a gyűlölködést. A Szentlélek tüzével, a Szentlélek irányításával menjünk tovább, és ezt a kiáradást kérjük a mai szentmisében és a mostani ünnepen is:Jöjj el Szentlélek Úristentöltsd el híveid szívét, és szereteted tüzét gyullaszd fel bennünk! Áraszd ki Lelkedet, és minden életre kél! És megújítod a föld színét!” Ámen.

A liturgia zárásában a Serra Közösség képviseletében Suller Lászlóné köszöntötte Bosák Nándor püspök atyát, felelevenítve a pillanatokat, amikor 25 évvel ezelőtt, püspöki szolgálata harmadik évében megalapította a papi hivatásokért imádkozó Közösséget.

Püspök atya megköszönte a közösség imáit és szolgálatát, majd kiemelte a Serra Közösség küldetésének jelentőségét, hiszen kiemelkedően fontos, hogy mindig legyenek, akik folytatják azt a küldetést, amire a Szentlélek az apostolokat elküldötte.

A szentmise, benne a köszöntésekkel, egyházközségünk YouTube-csatornáján IDE KATTINTVA megtekinthető.

Fotók: Kardos György

© Magyarok Nagyasszonya-főplébánia