Ez az egyházi év is jól kezdődik! – Újjászentelték a borbányai templomot

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök újjászentelte a Nyíregyháza-Borbányán található Szent László-templomot december 1-én, advent első vasárnapján. A szentelési szertartással egybekötött szentmisén részt vett Bosák Nándor nyugalmazott püspök atya, Pankotai József plébános, Törő András püspöki titkár, Kovács Levente kamilliánus szerzetes, Janka György, a görögkatolikus testvéregyház képviselője, Mihálka György festőművész, a tervezési és kivitelezési munkákat végző cégek képviselői és az egyházközség hívei.

A szertartás a bejáratnál kezdődött, ahol a templom kulcsát ünnepélyesen átadták Palánki Ferenc megyéspüspöknek, majd ő azt Pankotai József plébános gondjaira bízta, jelképezve az ismételt megbízást a templomhoz tartozó közösség vezetésére. Az asszisztencia és a hívek csak ezután léphettek be a templomba, amely zsúfolásig megtelt örvendező, ünneplő emberekkel. Ezután a főpásztor vizet szentelt, majd meghintette a híveket, a falakat és az oltárt is.

Az igeliturgia sem a szokványos módon kezdődött, a püspök atya az olvasmányos könyvet felemelve mondta: „Istennek ez a háza visszhangozza mindig az Ő igéjét, amely feltárja előttetek Krisztus titkát és üdvösségünkön munkálkodik az Egyházban.” Ezt követően hangzott el az olvasmány, a szentlecke és az evangélium.

Palánki Ferenc megyéspüspök homíliájának bevezetőjében a templomszentelésért adott hálát, és kifejezve örömét, így fogalmazott: Ez az egyházi év is jól kezdődik! Csodálatos dolog az Egyház életében a templomszentelés, mert általa tartozhatunk egy közösséghez, lelki templommá növekedhetünk, befogadva Isten igéjét a szívünkbe, hogy szófogadók és annak továbbadói legyünk. Isten Igéje megtestesült, közösséget vállalt velünk, megváltott és részesít bennünket az Ő életében, megmutatva, hogy embernek lenni isteni dolog. Ennek ünneplésére készülődünk az adventi időben, hogy készek legyünk.

A készülődés azt jelenti, hogy a mai napon kell a világosság útján járni, ezért ébredjünk fel álmunkból, amire Szent Pál apostol is figyelmeztet (Vö.:Róm 13,11-14). Isten a mai napon szólít meg bennünket, most kell jó embernek lenni. Advent annak az ideje, hogy átgondoljuk kiben, vagy miben hiszünk, ki, vagy mi áll életünk középpontjában, kihez igazodunk, és fel kell készülnünk arra, hogy mindig készek legyünk a jóra – hangsúlyozta a megyéspüspök. Van, aki elodázza a megtérését, neki szól Jézus példabeszéde Noéról (Vö.: Mt 24,37-44), aki a nagy szárazságban kezdett el bárkát építeni. Mindenki kinevette, de ő hitt Istenben, és megmenekült.

Ezután Ferenc püspök a templomot – amely előtérből, templomhajóból és szentélyből áll –, bárkához hasonlította, ahová mi már beléptünk, mert nem akarjuk, hogy készületlenül érjen bennünket az Úr második eljövetele. Erre nemcsak, hogy készülni, hanem készek akarunk lenni életünk minden pillanatában. Hogyan alakítsuk ki ezt a készséget magunkban, hogyan legyünk szolgálatra készek? Tegyünk jót másokkal, gyakoroljuk a szeretet cselekedeteit, az igazi jóságot. Nagyon fontos, hogy ne csak a világi dolgokra figyeljünk, hanem Isten jelenlétére, mert Ő a jelenünkben van. Ezt jelenti a mások szolgálatára készenlét, amelyben Jézus Krisztus a példa, aki mindenkinek a szolgája volt.

Adventben bőséggel alkalom kínálkozik arra, hogy erre odafigyeljünk. Legyünk az ő üzenetének hordozói, hirdetői, szeretetének hiteles tanúi. Járjunk az Úr világosságában itt és most, és keressük fel Noé bárkáját, ahol életadó kegyelmet, megmentő és megváltó isteni erőt kaphatunk személyes és közösségi életünkhöz is – fejezte be gondolatait Palánki Ferenc megyéspüspök.

A jelenlévők a Hitvallás után közösen elénekelték a Mindenszentek litániáját, majd az oltár és a templom falainak megkenése előtt a főpásztor a felszentelő imát mondta el: „…Most esengve kérünk tehát, Urunk, az ég minden áldásával áraszd el ezt a templomot és az oltárt, hogy templomunk szent hely maradjon mindenkor, / és az oltár Krisztus áldozatára állandóan készen álljon….”  Ezután az oltárra öt krizmával megkent helyre gyertyából készített kis kereszteket és tömjénszemeket helyeztek, amelyeket a főpásztor gyertyával meggyújtott, majd megfüstölte az oltárt. A szentmise alatt ez idáig nem égtek a lámpák és a gyertyák sem, így a templom kivilágítása, majd az oltár feldíszítése és a gyertya meggyújtása is az ünnepi mozzanatok része lett. A szentelési szertartás az áldoztatás után történő tabernákulum megáldásával zárult.

A szentmise befejező áldása előtt Pankotai József plébános hálát adott elsősorban Istennek a templom megújulásáért, majd köszönetet mondott a támogatásokért, adományokért, a kivitelezők, tervezők munkájáért, és mindazok szolgálatáért, akik a felújítási munkálatok során az egyházközség segítségére voltak. A közel 100 millió Ft-os beruházás a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint egyéni és a hívek felajánlásainak köszönhetően valósult meg.

A modern stílusban felújított különleges, impozáns belső tér berendezései tárgyai mellett a legszembetűnőbb Mihálka György festőművész által megálmodott és kivitelezett Szent László a két angyallal oltárkép és a feltámadással kiegészített 15 stáció alkotás. A művész elmondta, munkája során a formai egységre törekedett, figyelembe véve a több mint 30 éve, letisztult geometriai elemekre épült, modern templomot. Ehhez igazította a fekete-fehér szín- és formavilágot, amely az oltárképnél kékkel egészült ki, lebegősebbé, égivé téve az alkotást. A stáció képei festett, fekete-fehér tus-technikával hőkezelt üvegre készültek. A magát istenes festőnek mondó Mihálka György művész készítette a máriapócsi római katolikus templom stációit is, hasonló stílusban.

A zöldövezeti városrészben található Szent László-templomot és a mellette lévő plébániaépületet 1983-ban Csépányi Ferenc, Nyíregyháza akkori plébánosa építtette Szent László tiszteletére. Pankotai József jelenlegi plébános irányítása alatt modern stílusban, teljes arculatában megújult. A külső és belső átalakítás során kicserélték a nyílászárókat, megújult a tetőszerkezet, fűtéskorszerűsítés történt, új burkolatot kapott a templomnak a belső tere. A szentély teljes berendezését – az oltárt, felolvasó állványt, tabernákulumot, oltárképet, valamint a keresztúti stációk képeit– kicserélték, és kialakítottak egy hangszigetelt üvegfalu gyóntató szobát is.

A plébániát 1994-95-ben kolostorrá alakították át a Kamilliánus Rend magyarországi közössége részére. Néhány évvel később a szerzetesek átköltöztek a nyíregyházi Szent Kamill Rehabilitációs Központba, így az épület jelenleg lelkigyakorlatos házként működik. A templomot, amelyet Váradi József plébános 1997-ben kívülről, majd 1999-ben belülről is felújíttatott, 2019-ben már Pankotai József plébános irányítása alatt működő Kertvárosi Plébániához tartozik.

Forrás: Kovács Ágnes / Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

 

© Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház