“Kilenc hónapon át, minden nap imádkozom élete megmentéséért” – lelki örökbefogadás a társszékesegyházban

Urunk születésének hírüladása ünnepén, április 9-én az este 6 órakor kezdődő szentmisén a veszélyben lévő magzatok lelki örökbefogadásának ünnepélyes ígérettételét tartották a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban.

Ezen a napon az Anyaszentegyház Jézus fogantatását, Urunk megtestesülését ünnepli. Arra emlékezünk, amikor Jézus születése előtt kilenc hónappal Isten elküldte Gábriel arkangyalt, hogy hírül vigye Szűz Máriának a megtestesülés örömhírét, a Megváltó születését. Isten ígérete szerint valóra vált a próféta szava: a Szentlélek teremtő erejével a Boldogságos Szűz Istenanyává lett.

A Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház káplánja igehirdetésében Máriát állította az ünnep középpontjába, aki szabadon, tiszta szívvel ajándékozta életét Isten elgondolásának: “Velünk is megtörténhet az, ami Máriával: valami teljesen új születik bennünk. Ugyanaz a Lélek, amelynek erejéből Mária gyermeket fogant és emberi életet adott Jézusnak, ugyanaz a Lélek a mi szívünkben is lakást vesz magának és megtermékenyíti gyümölcseivel szívünket, ha engedjük” – emelte ki Hajdu István atya.

Napjainkban anyák ezrei tépelődnek azon, hogy világra hozzák-e a bennük megfogant gyermeket, sok esetben nem törődve a magzatgyilkosság bűnével. Az abortusszal fenyegetett magzatok életének megmentésére vállalkoznak azok, akik a lelki örökbefogadás komoly ígérete mellett 9 hónapon át imádkoznak a gyermekért és szüleiért, családjáért, hogy Isten segítse gondolkodásmódjukat, erkölcsi felfogásukat helyes irányba terelni. 

A káplán atya megköszönte mindazok szándékát, akik a szentmise keretében vállalkoztak lelki adoptálásra, hogy imádságaiknak köszönhetően az Isten által kiválasztott és egyedül általa ismert magzat megszülethessen, majd szeretetben és elfogadva, családban nőhessen fel:Mindez mély hitet és áldozatkész, tiszta, önzetlen szeretetet feltételez, hiszen akik a lelki adoptálásra vállalkoznak, olyan gyermekért imádkoznak és hoznak áldozatokat, akit nem ismerhetnek, akit sohasem fognak magukhoz ölelni, aki emberi fogalmaink szerint sohasem lesz az övék. De ha a Szűzanya erényeit, buzgó imádságát, tiszta anyaságát, szeretetszolgálatát követik, akkor erényeiken keresztül igazán Isten gyermekei lesznek, és Istennek bennük is kedve telik majd, akárcsak Máriában” – zárta elmélkedését Hajdu István atya.

Ezt követően a lelki örökbefogadásra jelentkezett hívek az oltár elé lépve, kezükben a húsvéti gyertya lángjáról meggyújtott gyertyával, ünnepélyesen tettek ígéretet, hogy imádságaikkal olyan, még meg nem született gyermek életének védelmét szolgálják, akiket a halál veszélye fenyeget:

“Szentséges Szűz, Isten Anyja, Mária, összes Angyalok és Szentek, a meg nem születettek védelmében való segítségnyújtás vágyától vezetve, elhatározom és ígérem, hogy a mai naptól kezdve lélekben adoptálok egy gyermeket, akinek nevét egyedül Isten ismeri. 9 hónapon át, minden nap imádkozom élete megmentéséért, valamint azért, hogy születése után törvényes és tisztességes életet élhessen.

Imáim e szándékra a következők lesznek: a rózsafüzér egy titka, önkéntes felajánlásaim, és az az ima, melyet ma először mondok el.

Uram Jézus! Édesanyád, Mária közbenjárására, aki szeretettel szült világra Téged, valamint Szent Józsefnek, a bizalom emberének közbenjárására, aki születésed után gondoskodott Rólad – kérlek Téged annak a meg nem született gyermeknek érdekében, akit lélekben adoptáltam, és akit a halál veszélye fenyeget. Kérlek, adj szüleinek szeretetet és bátorságot, hogy meghagyják gyermekük életét, melyet Te magad rendeltél számára. Ámen.”

A lelki adoptálás gondolata a fatimai jelenések kapcsán született, mintegy válaszként a Szűzanya kérésére: “Imádkozzuk a szentolvasót, tartsunk bűnbánatot és engesztelődést azokért a bűnökért, amelyek legjobban bántják az Ő Szeplőtelen Szívét”. A Magyarországon átvett imamód Lengyelországban alakult ki 1987-ben a pálos atyák karolták fel a kezdeményezés majd terjedt tovább a világ számos országába. 1994 óta a lelki adoptálás országos központja a világhírű kegyhelyen, Częstochowában működik.

@ Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház / PE.