Nagyszombat és húsvéti vigília a társszékesegyházban

Március 31-én, nagyszombaton reggel 8 órakor Jeremiás próféta siralmait imádkozzuk a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban, közben folyamatos gyónási lehetőség. 20 órakor húsvéti vigília-szertartás lesz Bosák Nándor nyugalmazott püspök atyával, majd körmeneten vesznek részt a hívek. Nagyszombat a gyász napja, Jézus sziklasírban fekszik. Napközben lehetőség lesz imádságra és elmélkedésre Krisztus szeretetéről, szenvedéséről és halálának titkáról a társszékesegyházban felállított szent sír előtt. Az esti vigília-szertartással pedig kezdetét veszi a katolikusok legfontosabb ünnepe, a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus feltámadt a halálból és mindenkit meghívott az örök életre.

Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, amikor húsvét éjszakáján az Egyház talán legszebb ünneplése jeleníti meg számunkra a szent titkokat. A liturgia szimbólumaiban megjelenik a fény és sötét, a tűz és a víz, a nap és a csillagok, hogy együtt magasztalják a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a sötétséget, a halált. A liturgia sötétben kezdődik, abban a sötétben, amely a világra borult Krisztus halála után. Amikor úgy látszott, hogy a halál legyőzte az életet, a bűn legyőzte Krisztust. Ebben a sötétben gyullad meg a remény: Krisztus feltámadásának fénye.

A vigília szertartása négy, jól elkülönülő lényegi részből áll: a fény liturgiájából, az igeliturgiából, a vízszentelésből és az áldozati liturgiából.

A húsvéti vigília szertartása a tűzszentelés szertartásával kezdődik a sötétben, amikor csupán a parázs világít, s az onnan vett tűzzel a pap meggyújtja a húsvéti gyertyát, miközben azt imádkozza, hogy „Jézus Krisztus tegnap és ma, ő a Kezdet és a Vég, ő az Alfa és az Ómega, övé az idő, és övé az örökkévalóság, övé a dicsőség és a hatalom, mindörökkön örökké”. A húsvéti gyertya fénye maga is Jézus Krisztust jelzi, feltámadását, mely belevilágít a templom sötétjébe, de egyúttal a világ sötétjébe is, hogy új reményt adjon.

A húsvéti gyertya Jézus testét szimbolizálja, benne a tömjénszegekkel, amelyek Jézus halálos sebeit jelzik. A föltámadásnak nem volt tanúja, hiszen Jézus nem erre a világra, nem ennek a térnek és időnek keretei közé támadt föl, hanem az örökkévalóságba lépett át, mégis az Egyház liturgiája mintegy megjeleníti a föltámadás pillanatát, ez történik akkor, amikor a gyertya élettelen testét megeleveníti az új tűz. Szimbolikusan ez a föltámadás pillanata. A megszentelt tűzről gyújtott gyertyák sokasága Krisztus világosságának elterjedését érzékelteti, azt, hogy a bűn és halál sötétjében Krisztus feltámadásának ereje kiterjed az egész emberiségre. A pap belép a sötét templomba a fénnyel, és szétosztja Krisztus világosságát a híveknek, akik a húsvéti gyertyáról meggyújtják saját gyertyáikat. Krisztus világossága betölti a sötét templomot, majd fölhangzik az Egyház leggyönyörűbb éneke, az Exultet, a húsvéti örömének, amely a fényt, a feltámadást és a megváltást jelképezi.

A húsvéti örömének elhangzása után kezdődik az igeliturgia, mely végigvezet minket az üdvösségtörténet nagy állomásain, eljutva az Újszövetségig. Ekkor felhangzik a Glória, Isten dicsőítése és „visszatérnek a harangok”, felszólítva a hívőket Krisztus győzelmének ünneplésére. A szentleckét követően az ünnepélyes alleluja Isten népének ujjongó örömét fejezi ki, majd Jézus feltámadását, az igazi örömhírt hirdeti az evangélium.

A prédikáció után kezdődik a keresztelés ünnepélyes szertartása. Először a mindenszentek litániája, hiszen a keresztelendő az Egyház tagjává lesz, amelyhez a szentek közössége tartozik . Ezt követi a keresztvíz megszentelése és a keresztelési szertartása, melynek keretében a hívek megújítják keresztségi fogadalmukat.

A szentmise végén a feltámadási körmenettel a hívők ünneplése kilép a templom falai közül, és a világnak hirdeti a feltámadás örömét. Ez a szép közép-európai hagyomány kiviszi a föltámadás örömhírét a világba, megáldva a négy égtájat. Az egész világ számára elviszik az Örömhírt: Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! Alleluja!

Forrás: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
@ Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház