A szeretet keresztútja egyházközségünk hittanosaiért és családtagjaikért

2021.03.26.

A járványügyi korlátozások miatt nincs lehetőség közös imádságra templomainkban, így a szokásos nagyböjti keresztúti ájtatosságok is elmaradnak. Egyházközségünk Nagyboldogasszonyról Nevezett Világban Élő Kármelita Közössége otthonainkban egyénileg is elvégezhető keresztúti imát, a szeretet keresztútját állította össze és ajánlotta fel hittanosainkért, családtagjaikért, valamint Jézushoz méltó papi- és szerzetesi hivatásokért. A szeretet útján Avilai Szent Terézzel gondolataival együtt követjük Jézust a keresztúton.

A szeretet keresztútja Avilai Szent Terézzel

Ének:
Keresztúton követünk, Jézus Téged szeretünk,
Szenvedésed égi jel, így jutunk a mennybe fel.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Ámen.

Felajánljuk a szeretet keresztútját hittanosainkért, családtagjaikért és Jézushoz méltó papi- és szerzetesi hivatásokért. A szeretet útján Avilai Szent Terézzel gondolataival együtt követjük Jézust a keresztúton.

Milyen jó barát van az oldalunk mellett, aki a szenvedésben mindig az első volt. Vele mindent el tudunk viselni. Ő mindig kész rajtunk segíteni és bennünket támogatni, egy szóval igazi barátunk.
A szeretetet Istentől ajándékba kaptuk. Az Isten maga az, aki önmagát Jézusban nekünk ajándékozza. Csodálatos dolog Isten gyermekének lenni! Jézus keresztútja Isten irántunk való szeretetének a megvallása. Ez a szeretet irántunk határtalan, megszakítás nélküli.
Könyörülj rajtunk Uram!
Könyörülj rajtunk.

Ének:
Keresztúton követünk, Jézus Téged szeretünk,
Szenvedésed égi jel, így jutunk a mennybe fel.

ELSŐ ÁLLOMÁS – Pilátus halálra ítéli Jézust

Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged!
Mert szent Kereszted által megváltottad a világot!

Gondoljátok meg, hogy mennyibe került az a mi Jézusunknak, hogy bennünket szeretett! Mily kínos halált szenvedett el érettünk a keresztfán, csak azért, hogy megszabadítson az örök haláltól! Mindezt ingyenesen, szeretetből.
Urunk, Jézus Krisztus, mi is megmaradunk a Te szeretetedben, így Isten gyermekeiként élünk. Úgy akarunk egymással jót tenni és egymásnak kölcsönösen örömet okozni, mint ahogy Istenünk, mennyei Atyánk akarja. Kérünk, segíts minket, hogy egymást egyre jobban szeressük.

Könyörülj rajtunk Uram!
Könyörülj rajtunk.

Ének:
Keresztúton követünk, Jézus Téged szeretünk,
Szenvedésed égi jel, így jutunk a mennybe fel.

MÁSODIK ÁLLOMÁS – Jézus vállára veszi a keresztet

Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged!
Mert szent Kereszted által megváltottad a világot!

Van-e egyáltalában valami, amit te szeretetből nem azért tennél, Uram, hogy az én lelkemnek legyen haszna belőle? Mert hiszen látod, hogy lelkünk már egészen a tied; átengedjük magunkat neked, s követni akarunk, amerre jársz.
Urunk, Jézus Krisztus, mennyire szeretsz minket. Mekkora szereteted van, értünk válladra vetted terheinket. Adj nekünk erőt, hogy a szenvedéseinkben mi is türelmesek és a nehézségekben bizakodóak legyünk.

Könyörülj rajtunk Uram!
Könyörülj rajtunk.

Ének:
Keresztúton követünk, Jézus Téged szeretünk,
Szenvedésed égi jel, így jutunk a mennybe fel.

HARMADIK ÁLLOMÁS – Jézus először esik el a kereszttel

Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged!
Mert szent Kereszted által megváltottad a világot!

Segítsünk Urunknak vinni a keresztet, s gondoljuk meg, hogy ő egész földi élete folyamán érezte annak súlyát! Mindezt értünk, szeretetből tette. Ne hagyjuk őt el! Ne hagyjuk soha abba a belső imát! Ily módon tehát legyen föltett szándékunk, hogy nem engedjük Krisztus Urunkat elesni keresztjével!
Urunk, Jézus Krisztus, mi gyakran a könnyebbik utat választjuk, még ha bajba visz is. Ha elesünk, te segíts fel minket. Add, hogy talpra álljunk. Aki veled jár, az gazdag a szeretetben. Segíts minket, szeretni, hogy veled járnunk!

Könyörülj rajtunk Uram!
Könyörülj rajtunk.

Ének:
Keresztúton követünk, Jézus Téged szeretünk,
Szenvedésed égi jel, így jutunk a mennybe fel.

NEGYEDIK ÁLLOMÁS – Jézus szent anyjával találkozik

Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged!
Mert szent Kereszted által megváltottad a világot!

Jézus föltámadása után megjelent Szűzanyjának, mert annak ugyancsak nagy szüksége volt vigasztalásra, s hogy az annyira el volt merülve a fájdalomban és annyira össze volt törve, hogy bizonyos ideig tartott, amíg magához tért, és örülni tudott az Ő jelenlétének… Jézus, sokáig volt vele azon alkalommal, míg végre sikerült őt megvigasztalni.
Urunk, Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy kívánságodra édesanyád mindnyájunknak édesanyja lett. Ő, aki téged úgy szeret, a szeretet és hűség élő példája legyen számunkra.

Könyörülj rajtunk Uram!
Könyörülj rajtunk.

Ének:
Keresztúton követünk, Jézus Téged szeretünk,
Szenvedésed égi jel, így jutunk a mennybe fel.

ÖTÖDIK ÁLLOMÁS – Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni

Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged!
Mert szent Kereszted által megváltottad a világot!

Cirenei Simon minden áron szolgálni akar az Úrnak és tehetségéhez képest előmozdítani az ő dicsőségét és a lelkek üdvösségét, úgyhogy nemcsak nem vágyódik a halál után, hanem sokáig, évek hosszú során át szeretne élni, hogy szolgálatára legyen a Keresztre Feszítettnek. Őt akarja segíteni, különösen mikor azt látja, mennyire sértegetik őt.
Jézusunk, általában elfordulunk más bajának láttán. De oly sok a bajbajutott ember az életben: engedd felismernünk, hogy minden szenvedő emberben te közelítesz hozzánk, és aki segít nekik, neked is segít keresztedet hordozni.

Könyörülj rajtunk Uram!
Könyörülj rajtunk.

Ének:
Keresztúton követünk, Jézus Téged szeretünk,
Szenvedésed égi jel, így jutunk a mennybe fel.

HATODIK ÁLLOMÁS – Veronika kendőt nyújt Jézusnak

Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged!
Mert szent Kereszted által megváltottad a világot!

Tartsátok észben, amit az édes Jézus a getszemáni kertben mondott, tudniillik, hogy: „A test gyönge”, és emlékezzetek vissza arra az ő csodálatos, fájdalmas, véres verejtékezésére! Valahányszor rágondolsz az Úrra, az ő életére és szenvedésére, jusson eszedbe az ő szép, szelíd arca, ami végtelenül vigasztaló dolog.
Urunk, Jézus Krisztus, csak a szeretet képes a világban a szükséget enyhíteni és a gonoszt megfékezni. Akik szeretnek, Isten jóságát ránk, gyermekeire visszatükrözik. Vésd, kérünk, arcodat szívünkbe, hogy az éltessen és megszenteljen bennünket.

Könyörülj rajtunk Uram!
Könyörülj rajtunk.

Ének:
Keresztúton követünk, Jézus Téged szeretünk,
Szenvedésed égi jel, így jutunk a mennybe fel.

HETEDIK ÁLLOMÁS – Jézus másodszor esik el a kereszttel

Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged!
Mert szent Kereszted által megváltottad a világot!

Az Úr egyesekre lelki életük elején küldi a lelki szárazságot. Teszi ezt azért, hogy a szenvedések után reájuk bízzon nagy kincseket.
Urunk, Jézus Krisztus, gyakran gyengék vagyunk, és nehezen bocsátunk meg. Segíts elcsendesednünk, hogy szereteteddel töltekezve megerősödjünk az újrakezdéshez.

Könyörülj rajtunk Uram!
Könyörülj rajtunk.

Ének:
Keresztúton követünk, Jézus Téged szeretünk,
Szenvedésed égi jel, így jutunk a mennybe fel.

NYOLCADIK ÁLLOMÁS – Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat

Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged!
Mert szent Kereszted által megváltottad a világot!

Isten önmagát adja oda nekünk. Ő nem személyválogató. Ő maga a szeretet. Mindezt a nagy kincset, gyönyörűséget és végtelen dicsőséget a mi édes Jézusunk nekünk szerzi meg. A mennyei örömöket általa, szeretetéből nyertük el.
Kérünk Jézusunk, hogy ajándékozz nekünk jóságos szívet és segítőkész kezeket, hogy kitörjünk a gonoszság köréből, jót tegyünk és szeretetet ajándékozzunk.

Könyörülj rajtunk Uram!
Könyörülj rajtunk.

Ének:
Keresztúton követünk, Jézus Téged szeretünk,
Szenvedésed égi jel, így jutunk a mennybe fel.

KILENCEDIK ÁLLOMÁS – Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt

Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged!
Mert szent Kereszted által megváltottad a világot!

Ki ne kívánna gyönyörű belső várkastély lenni, ragyogó gyémánt, szikrázó kristály, Isten Paradicsomkertje, s ki ne óhajtana időnként ki-kirepülni, mint hófehér pillangó, lelkének selyemgubójából, hogy villanó szárnyait halálosan megperzselje, talán föl is eméssze a Szeretet Istenének tüze!
Urunk, Jézus Krisztus, megtört lélekkel találkozok, akik már képtelenek magukon segíteni. Hozzád hasonlóan a porban fekszenek. Szítsd fel szívünkben szereteted! Segíts, hogy ma szereteted jelét megmutassuk neki.

Könyörülj rajtunk Uram!
Könyörülj rajtunk.

Ének:
Keresztúton követünk, Jézus Téged szeretünk,
Szenvedésed égi jel, így jutunk a mennybe fel.

TIZEDIK ÁLLOMÁS – Jézust megfosztják ruháitól

Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged!
Mert szent Kereszted által megváltottad a világot!

„A katonák, miután megfeszítették Jézust, fogták a ruháit, elosztották négyfelé, minden katonának egy részt, azután fogták a köntöst is.” (Jn 19, 23) Azt tapasztaltam, hogyha biztonságban akarunk lenni az elesés ellen, akkor a keresztbe kell fogódzkodnunk és abban bíznunk, aki minket rajta megváltott. Ő az én egyedüli igaz jó barátom, aki feltételek nélkül mindvégig szeret engem.
Urunk, Jézus Krisztus, ha nem ügyelünk rá, oly könnyen megvetjük az embereket, eltékozoljuk a természet kincseit és bűneinkkel eljátsszuk szabadságunkat. Ajándékozz meg bennünket a jó tanács Lelkével, amely megmutatja a helyes irányt és segít életünket megváltoztatni.

Könyörülj rajtunk Uram!
Könyörülj rajtunk.

Ének:
Keresztúton követünk, Jézus Téged szeretünk,
Szenvedésed égi jel, így jutunk a mennybe fel.

TIZENEGYEDIK ÁLLOMÁS – Jézust a keresztre szegezik

Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged!
Mert szent Kereszted által megváltottad a világot!

Ó, ti, szent sebei az én Istenemnek és forrásai az élet vizének! Milyen bőségesen árasztjátok ezt az éltető nedvet számunkra, és milyen biztonságban halad e nyomorult élet veszedelmei között az, aki ezen isteni itallal tartja fenn erejét!
Urunk, Jézus Krisztus, gyakran minket is leszögez a gonosz: saját kívánságainkkal, vágyainkkal és gondjainkkal foglalkozunk csak. Irigységünk, szeszélyeink, rosszindulatunk, keményszívűségünk elzárja a testvéreink felé vezető utat. Tégy képessé Urunk, hogy szabadságodat, amely minden bilincstől meg akar szabadítani bennünket, befogadjuk.

Könyörülj rajtunk Uram!
Könyörülj rajtunk.

Ének:
Keresztúton követünk, Jézus Téged szeretünk,
Szenvedésed égi jel, így jutunk a mennybe fel.

TIZENKETTEDIK ÁLLOMÁS – Jézus meghal a kereszten

Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged!
Mert szent Kereszted által megváltottad a világot!

„A hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön, kilenc óráig. A nap elsötétedett, a templom függönye középen kettéhasadt. Jézus ekkor hangosan felkiáltott: «Atyám! Kezedbe ajánlom lelkemet!» E szavakkal kilehelte a lelkét.” (Lk 23,44-46) Most is, Istenem, mennyire körül vagy véve ezektől a fájdalmaktól! Mit meg nem tett értünk a Te határtalan szereteted!
Urunk, Jézus Krisztus, szereteted által a gonosztól megszabadítottál minket és örök élettel ajándékoztál meg minket. Hálásak vagyunk ezért neked! Segíts nekünk szereteted művét itt a földön folytatni, hogy minket is az Atyának ajánlhass.

Könyörülj rajtunk Uram!
Könyörülj rajtunk.

Ének:
Keresztúton követünk, Jézus Téged szeretünk,
Szenvedésed égi jel, így jutunk a mennybe fel.

TIZENHARMADIK ÁLLOMÁS – Jézus testét leveszik a keresztről, és fájdalmas anyja ölébe fektetik

Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged!
Mert szent Kereszted által megváltottad a világot!

Mennyire lehajtja ágait ez az isteni almafa, hogy a lélek végre valahára szakítson róla! Hogy megértse fenséges nagyságát és azt, hogy milyen sokszor és milyen végtelenül irgalmas volt vele szemben! Hogy lássa és élvezze a gyümölcsöt, amelyet a mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése árán termett, mert hiszen kimondhatatlan szeretetében saját drágalátos vérével öntözte a fát.
Szentséges szűz Mária, édesanyánk, mivel a szenvedésben oly szorosan Jézushoz kapcsolódtál, megérted az emberi fájdalmakat és nem hagysz magára senkit sem, aki szükség keresztjét hordozza. Ezért bizalommal kérünk:,,Asszonyunk, szűz Mária, Istenek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Ámen.

Könyörülj rajtunk Uram!
Könyörülj rajtunk.

Ének:
Keresztúton követünk, Jézus Téged szeretünk,
Szenvedésed égi jel, így jutunk a mennybe fel.

TIZENNEGYEDIK ÁLLOMÁS – Jézus holttestét sírba teszik

Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged!
Mert szent Kereszted által megváltottad a világot!

Mivel most a lélek már nem keresi a maga élvezetét, hanem csakis az Úristennek akar kedvére tenni, abban telik öröme, ha élheti Jézus szeretettel teli életét. A jó és rossz tudás fájáról, amelyről itt szó van, a szent Keresztet értem, mert az Énekek énekének egy másik helyén azt olvassuk: „Az almafa alatt keltettelek föl téged.”  Keljünk fel és térjünk vissza lélekben Atyánkhoz!
Urunk, Jézus Krisztus! Hiszünk benned és útmutatásod szerint keressük az életet. Részesíts bennünket feltámadásodban! Tégy bizonyossá abban, amit Pál apostol magáról mond: „Számomra Krisztus az élet.”

Könyörülj rajtunk Uram!
Könyörülj rajtunk.

Ének:
Keresztúton követünk, Jézus Téged szeretünk,
Szenvedésed égi jel, így jutunk a mennybe fel.

TIZENÖTÖDIK ÁLLOMÁS – Jézus föltámadt

Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged!
Mert szent Kereszted által megváltottad a világot!

Ha a búzamag nem hull a földbe és nem hal meg, egymaga marad. De ha földbe hull és meghal, sok termést hoz. Jézus feltámadása Isten válasza és meghívás az örök életre. Jézusunk, szeretnénk irántunk való nagy szeretetedről megemlékezni és el-elgondolkodni rajta.

Istenünk, te Szent Terézt, a mi anyánkat Szentlelked által arra indítottad, hogy életművével e tökéletesség útját tanítsa az Egyházban. Add, hogy mennyei tanítása szüntelenül oktasson minket, és eltöltsön az igazi életszentség utáni vággyal. Ámen.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Ámen

© Magyarok Nagyasszonya-főplébánia